Kijk hier voor de samenstelling bestuur SPOT Tanzania.

Het bestuur vergadert eens per ca. 6 weken en bespreekt dan stichtingszaken, de samenwerking met Chamavita, lopende en komende projecten en wat verder ter tafel komt. Over elk jaar wordt een jaarverslag opgesteld, dat in verkorte vorm op de website openbaar wordt gemaakt.

Eenmaal per jaar vindt een zogenaamd bestuursweekend plaats met als doel evaluatie van het afgelopen jaar, het eigen functioneren, de werkrelatie met Chamavita en andere beleidsonderwerpen.

Gemiddeld één keer per jaar brengt een bestuursdelegatie een bezoek aan Chamavita. Zo’n bezoek wordt gepland rond een specifiek project of een bepaalde ontwikkeling die op dat moment intensievere afstemming behoeft. Tijdens het verblijf worden projecten bezocht en gesprekken gevoerd met gebruikers. Er is dan ook een uitgebreide vergadering met het Chamavita Management Committee.

Aan elk bezoek ligt een binnen het bestuur formeel geaccordeerde ‘Terms of Reference (TOR)’ ten grondslag, welke tevens de basis vormt van het op te stellen bezoekrapport. In de Bestuursvergadering van juli 2013 is besloten om in de begroting van SPOT Tanzania rekening te houden met vliegtickets voor 2 bestuursleden per jaar. Tot dat moment betaalden de bestuursleden deze tickets zelf. Nu hebben bestuursleden – als ze dat willen – de mogelijkheid om hun vliegticket naar Tanzania vergoed te krijgen. Alle overige reis- en verblijfkosten worden door de bestuursleden persoonlijk gedragen.

Alle bestuursleden zetten zich vrijwillig in voor de belangen van de stichting en krijgen hiervoor geen enkele vorm van compensatie/vergoeding.