SPOT Tanzania is statutair verplicht binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar/kalenderjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. Deze balans en staat van baten en lasten worden door een door het bestuur benoemde kascontrolecommissie onderzocht. De kascontrolecommissie brengt omtrent haar onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van dit onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de bedoelde stukken.

Binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar/boekjaar wordt door de secretaris en de penningmeester een jaarverslag opgesteld, waarin verslag wordt gedaan van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording. Van elk kalender/boekjaar wordt een verkorte vorm van het jaarverslag openbaar gemaakt op de website (ANBI-verplichting).

Jaarverslag SPOT Tanzania 2020
Jaarverslag SPOT Tanzania 2019
Jaarverslag SPOT Tanzania 2018
Jaarverslag SPOT Tanzania 2017
Jaarverslag SPOT Tanzania 2016
Jaarverslag SPOT Tanzania 2015
Jaarverslag SPOT Tanzania 2014
Jaarverslag SPOT Tanzania 2013
Jaarverslag SPOT Tanzania 2012