SPOT Tanzania en Chamavita voeren gezamenlijk ook diverse onderzoeksprojecten uit, bijvoorbeeld om meer regenwater kunstmatig op te vangen en ondergrondsop te slaan om zo bestaande bronnen te versterken in hun water hoeveelheid, om verdamping van schoon water te voorkomen door schaduw te
creëren, om te analyseren of er een groot water lekverlies is, een kosten baten analyse om inzicht te krijgen in de kosten voor het beheer en onderhoud en zo de kostprijs van het water te bepalen en om inwoners meer te betrekken bij het lange termijn beheer en onderhoud van de watersystemen.

Hieronder treft u een overzicht van de uitgevoerde onderzoeksprojecten waar SPOT Tanzania haar kennis voor inzet.

2017-heden: Onderzoek naar en vergroten van draagvlak voor mogelijke aanpassingen in het Nationale Waterbeleid, met ondersteuning van Prof. Dr. S. Mgana van de Ardhi Universiteit in Dar es Salaam.
2017-2018: Opvang en opslag van regenwater in Calabash-tanks, voor privé wateropslag/voorziening onafhankelijk van zwaartekrachtsystemen, met ondersteuning van de Gevulde Waterkruik in Holten.
2016-2017: Verminderen verdamping van watervoorraden (Maringo Juu). Doch bij de start van dit onderzoek bleek dat de investering voor de bouw van schaduw
groter zou zijn dan de constructie voor kunstmatige regenwateropvang en infiltratie. Daarom is hier in 2016 gekozen voor het vergroten van de bron waterhoeveelheid door kunstmatige regenwaterinfiltratie
2010-2016: Oprichting Waterbedrijf voor beter organiseren lange termijn beheer en onderhoud watersystemen.
2009–2010 Kosten-Baten analyse van het beheer en onderhoud van de watervoorziening, bepaling waterkostprijs, met behulp van Aquanet en Aqua for All.
2006-2010: Vergroten wateropbrengst door kunstmatige regenwaterinfiltratie voor de zwaartekracht watervoorziening (Lukozi en Kwemakame), met ondersteuning van PWN en Aqua for All.
2006-2009: Analyse van water lekverlies in het systeem van Kibohero – Hambalawei, de watervoeding voor de Lukozi (40.000 mensen) zwaartekracht (gravity) watervoorziening, met ondersteuning van PWN en Aqua for All.

Meer informatie over deze onderzoeksprojecten volgt later. Voor vragen kunt u nu al contact opnemen met het bestuur.